Ustawa o zmianie ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Mimo upływu ponad pół wieku sprawa rekompensat przysługujących Polakom przymusowo wysiedlonym w latach 1944-1952 z terenów należących przed wybuchem II Wojny Światowej w granicach II RP nadal nie została w pełni rozwiązana. Obecnie kwestie rekompensat za mienie zabużańskie reguluje ustawa z dnia 08 lipca 2005 roku o realizacji prawa do rekompensat z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Wg niej rekompensaty przysługują za mienie utracone na mocy tzw. układów republikańskich z 1944 roku oraz na mocy umowy pomiędzy Rzeczypospolitą Polską a ZSRR o zmianie odcinków terytoriów państwowych z 1951 roku. Ustawa przewiduje rekomensaty także dla osób, które na skutek okoliczności związanych z wojną rozpoczętą w 1939 roku były zmuszone opuścić byłe terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Ustawa ta jednym ze swych zapisów drastycznie ograniczała liczbę osób, które mogłyby się ubiegać o rekompensaty z tytułu utraconego mienia. Zgodnie z art. 2 prawo do rekompensaty przysługuje właścicielowi nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli spełnia on równocześnie poniższe warunki:

1. 1 września 1939 r. był obywatelem polskim i zamieszkiwał w tym dniu na byłym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz opuścił je z przyczyn, o których mowa w art. 1 [Ustawy];

2. Posiada obywatelstwo polskie.

Problematyczny dla wielu osób był zapis dotyczący zamieszkiwania na terenie II Rzeczpospolitej w dniu wybuchu wojny. Zapis ten ostatecznie został zakwestionowany przez Trybunał Konstytucyjny ponieważ naruszał gwarancję płynącą z art. 64 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji ( wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 października 2012 r. – sygn. akt SK 11/12). Celem dostosowania polskiego prawa do wyroku Trybunału Konstytuucyjnego jest ustawa o zmianie ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z nowelizacją art. 2 pkt 1 otrzymał brzmienie:

„1 był w dniu 1 września 1939 r. obywatelem polskim i miał miejsce zamieszkania na byłym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu przepisów:

a) art. 3 ustawy z dnia 2 sierpnia 1926 r. o prawie właściwym dla stosunków prywatnych wewnętrznych (Dz. U. Nr 101, poz. 580) lub

b) art. 24 Kodeksu Postępowania Cywilnego (Dz. U. z 1932 r. Nr 112, poz. 934), lub

c) § 3-10 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 maja 1934 r. wydanego w porozumieniu z Ministrem Skarbu co do § 2 ust. 3-5, z Ministrem Spraw Wojskowych co do § 20, 21, 22, 24 ust. 3, § 49 ust. 1 i 2, § 55 i § 56 oraz z Ministrem Spraw Zagranicznych co do § 18 ust. 1 i 2, § 51 i § 55, o meldunkach i księgach ludności (Dz. U. Nr 54, poz. 489)

  • oraz opuścił byłe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z przyczyn, o których mowa w art. 1, lub z tych przyczyn nie mógł na nie powrócić;”.

    Zgodnie z artykułem 2. ustawy nowelizacyjnej z 2013 roku:

1. Osoby, którym odmówiono potwierdzenia prawa do rekompensaty z powodu niespełnienia wymogu zamieszkiwania w dniu 1 września 1939 r. na byłym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mogą złożyć wniosek o wznowienie postępowania. Przepisy dotyczące wznowienia postępowania, o którym mowa w art. 145a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 oraz z 2014 r. poz. 183), stosuje się odpowiednio, z tym że termin na zgłoszenie żądania wznowienia postępowania wynosi 6 miesięcy i biegnie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Przepisów art. 146 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 272 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.) nie stosuje się.

2. W terminie określonym w ust. 1 osoby, które nie złożyły wniosku w terminie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, mogą wystąpić o potwierdzenie prawa do rekompensaty, jeżeli wykażą, że na ocenę spełnienia przez nie wymogu zamieszkiwania w dniu 1 września 1939 r. na byłym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mają wpływ zmiany dokonane niniejszą ustawą.”

Zgodnie z art. 5 ust. 3 Ustawy Prawo do rekompensaty potwierdza, w drodze decyzji:

  1.  wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy będącego właścicielem nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej albo
  2.  wojewoda właściwy ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania osoby będącej właścicielem nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli o zaliczenie ubiegają się spadkobiercy tej osoby, albo
  3.  wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania jednego z wnioskodawców wskazanego przez pozostałych, jeżeli współwłaściciele nieruchomości mieszkają lub mieszkali w różnych województwach, albo
  4.  wojewoda właściwy ze względu na miejsce złożenia wniosku, jeżeli nie można określić właściwości zgodnie z pkt 1–3.

Do wniosku o potwierdzenie prawa do rekompensaty należało dołączyć dowody poświadczające pozostawnie nieruchomości poza obecnym granicami Rzeczpospolitej. Często w tym celu osoby ubiegające się o przyznanie rekompensaty były zmuszone korzystać z archiwów krajowych i zagranicznych (na Litwie -Wilno, na Ukrainie – Lwów, Tarnopol, Łuck, Iwano-Frankiwsk, na Białorusi -Grodno, Mołodeczn, Brześć). W przypadku śmierci właściciela nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej do wniosku należało dołączyć postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo o dziale spadku.

Zgodnie z art. 11 Ustawy ust. 1 „Wartość rynkową nieruchomości pozostawionej poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej określa się na podstawie nieruchomości podobnych, położonych na obszarze porównywalnych rynków lokalnych funkcjonujących obecnie w Rzeczypospolitej Polskiej. Przy określaniu wartości nieruchomości uwzględnia się przeciętne ceny transakcyjne uzyskane za nieruchomości podobne, zbywane w miejscowości o zbliżonej liczbie mieszkańców, porównywalnym stopniu urbanizacji i charakterze administracyjnym do miejscowości, w której znajduje się nieruchomość pozostawiona, położonej na obszarze województwa lub miasta wydzielonego, o którym mowa w ust. 2, z uwzględnieniem współczynników określających różnice w poziomie rozwoju gospodarczego tych województw lub miast w okresie przed 1939 r. (…)” : Za porównywalne województwa i miasta, o których mowa w Ustawie uznano: 1) woj. lwowskie – województwo podkarpackie, współczynnik 1,00; 2) woj. tarnopolskie – województwo małopolskie, współczynnik 0,67, – województwo podkarpackie, współczynnik 0,76; 3) woj. stanisławowskie – województwo małopolskie, współczynnik 0,74 – województwo podkarpackie, współczynnik 0,84; 4) woj. wołyńskie – województwo lubelskie, współczynnik 0,84, – województwo świętokrzyskie, współczynnik 1,02; 5) woj. Poleskie – województwo podlaskie, współczynnik 0,71; 6) woj. wileńskie – województwo podlaskie, współczynnik 0,64, – województwo mazowieckie, współczynnik 0,41; 7) woj. nowogródzkie – województwo podlaskie, współczynnik 0,80, – województwo mazowieckie, współczynnik 0,52; 8) woj. białostockie – województwo podlaskie, współczynnik 1,00; 9) miasto Lwów – miasto Kraków, współczynnik 1,00; 10) miasto Wilno – miasto Lublin, współczynnik 1,00.

Pierwotnie osoby ubiegające się o przyznanie rekompensat miały obowiązek złożyć wniosek do 31.12.2008. Po nowelizacji ustawy – 27 lutego 2014 roku czas składania wniosków stanowił 6 miesięcy od dnia wejścia jej w życie.

Źródła:

http://biznes.onet.pl